การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW)

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ได้รับมอบสัญลักษณ์ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้มีการสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 28 ราย ได้รับมอบสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับเพิ่มศักยภาพการผลิตจากการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง