ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2562 ดังนี้

1.เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายจังหวัด (Eco Industrial Town)
2.ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2
3.เข้าร่วมโครงการ โครงการนำอุตสาหกรรมก้าวไกล พร้อมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (EMS-DIW)
4.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน สารเคมี ตามที่กฎหมายกำหนด
5.ตรวจวัดและติดตามคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด ก่อนปล่อยทิ้ง เป็นประจำทุกเดือน
6.ตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศบริเวณปล่องหม้อน้ำ (Boiler) ก่อนปล่อยทิ้ง ประจำปี

จากผลการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นดังกล่าวข้างต้นที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลและประกาศในการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใบรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ใบรับรอง อุตสาหกรรม สีเขียวระดับที่ 2
2. ใบรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 22000
3. ใบรับรองระบบมาตรฐานสากล HACCP
4. ใบรับรองระบบมาตรฐานสากล GMP
5. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ( Prime Minister’s Industry Award) ประจำปี 2561