เวิลด์ ฟูดส์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

วันนี้ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดย นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลง
การเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก (EMS-DIW)
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวกัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
ทั้งการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่องลงสู่แหล่งน้ำ การลดขนาดฉลาก
และการลดความหนาของขวดพลาสติก เพื่อลดจำนวนพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ซึ่งขณะนี้โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงงานสีเขียว ระดับที่ 2 ( Green Industry Level 2 )

โดยบริษัทคาดว่า หลังจากจบโครงการบริษัทฯ จะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม
มีดัชนีวัดผลอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นำสิ่งที่ได้อบรมมามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และขอรับการรับรอง โรงงานสีเขียว ระดับที่ 3 และ มาตรฐานสากล ISO14001 ในลำดับต่อไป