เวิลด์ ฟูดส์ฯ ออกงาน TI Expo 2019

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ออกงาน TI Expo 2019

นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) และ กระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมพนักงานร่วมออกงาน Thailand Industrial Expo 2019 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้งานจัดภายใต้แนวคิด Synergy for Success สานพลังร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน จากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ จนถึงการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์จาก Open Innovation รวมถึงเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้
ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอล์ล 2-3, เมืองทองธานี